Մարդկանց մեծ մասը տառապում է այս հիվանդությամբ․ Ահա դրա բուժման ժողովրդական միջոցը, որը ինձ ասել է ծանոթ մաշկաբաններից մեկը․․․

Մարդկանց մեծ մասը տառապում է այս հիվանդությամբ․ Ահա դրա բուժման ժողովրդական միջոցը, որը ինձ ասել է ծանոթ մաշկաբաններից մեկը․․․

Երկրագնդի բնակչության կեսը տառապում է սնկային այս կամ այն հիվանդությունից: Երբեմն այն կարող է սուր չարտահայտվել, սակայն բազում անհարմարություններ պատճառել, և մնում է հար մարվել դրան` առանց լո ւրջ քայլեր ձեռնարկելու: Սնկային հի-վանդությունը ծանր ընթ ացք է ստանում ցածր իմո ւնիտետ ունեցող մարդ կանց կամ տարեցների մոտ: Սնկային հիվանդություն-ներից, թերևս, ամենատհաճը եղունգների սունկն է:

Բանն այն է, որ տվյալ հիվանդո ւթյունը բո ւժվում է դժվար, առողջա ցումը բավա կան դանդաղ է ընթանում, իսկ դրանից հետո կրկին հիվանդանալու վտանգը չի նվազում:Ստորև ներկայացվում են մի քանի միջոցներ, որոնք գուցե օգնեն:

Դեղատոմս 1.

Քացախ վերցնել (բայց ոչ խտանյութ` էսեն ցիա) ու դրա հի ման վրա թույլ լո ւծույթ ստա նալ. 1 ճ. գդալը լուծել 1 բաժակ ջրի մեջ: Եթե ոտնաթաթի մաշկը կոշտացած է, ապա կարելի է մի քիչ ավելի թունդ լուծույթ պատրաստել:Գործողությունը սկսելուց առաջ պետք է տաք ջրի մեջ ոտնաթաթերի մաշկը փափկացնել, ապա փորձել շերտատված ու մեռած մաշկը հեռացնել: Իսկ նախապես պատրաստած լուծույթով շփել մատների արանքները: Նման գործողություն պետք է կատարել օրըմեջ, 2 շաբաթ (7 միջոցառում):

Դեղատոմս 2.

Այս դեղատոմսով բուժման կուրսը 20 օր է: Դրա համար պետք է ամեն առավոտ ու երեկո սնկով ախտահարված եղունգների վրա յոդ քսել (մեկական կաթիլ): Այն պետք է 5%-անոց լինի: Իսկ եթե տեսքից եղունգն ախտահարված չէ, ապա կարելի է նույնը կրկնել կանխարգելման նկատառումով, սակայն ավելի ուշ-ուշ: Եթե տվյալ եղանակով բուժման ընթացքում եղունգների հատվածում ցավ առաջանա, ապա մտա հոգվելու կարիք չկա. դա նշա նակում է, որ այն վերա կանգնվում է: Եթե այդ ախտա նշաններն անտանելի են դառնում, ապա կուրսի ընդմիջո ւմները մեծացրեք: Նշենք, որ այդ ախտանշաններն ուժգին չեն, դրա համար մի անհանգստա-ցեք:

Եղունգների սունկը բավականին կենսունակ վարակ է ու բուժո ւմից հետո կարող է կրկնվել, բացի այդ, այն հեշտ է փոխանցվում տան մյուս անդամ ներին, որոնք նույն կոշիկն են հագնում, նույն սրբիչից օգտվում: Եղո ւնգների սնկ ային հիվանդո ւթյամբ հնա-րավոր է վարակվել հասա րակական վարերում` լողավազանում, բաղնիքում, մարզա սրահում և այլն:

Պետք է հիշել, որ բացի այն, որ եղունգները վարակող սնկերն անսովոր կենսունակ են, նաև շատ արագ է իր մեջ իր դեմ գործած-վող նյութերի հանդեպ անընկալո ւնակություն զարգացնում: Այս ինքն, եթե սնկային հիվանդո ւթյունը լիար ժեք չի բուժվել, ապա, ասենք` հին կոշիկը հագ նելով, հնա րավոր է, որ կրկնա վարակում կատարվի: Սակայն այդ դեպքում էլ նախկինում գործածված միջոցը դժվար թե բուժի նորահայտ հիվանդությունը: Պետք է ամեն ան գամ նոր միջոցներ գտնել ու փորձել դրանցով պայքարել այդ տհաճ գլխացավանքի դեմ:

Ապրեք առողջ